Group Members

[ Staff ]

Professor

Associate
Professor

Assistant
Professor

Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi
Ryoichi Kurose Mitsuhiro Matsumoto Hidenobu Wakabayashi

Researcher

Researcher

Researcher

Masaya Muto Yong Hu Rudra Roy
Masaya Muto Yong Hu Rudra Roy

[ Students ]

Doctor Course Students

Abhishek Pillai Takafumi Honzawa
D3 D1
Abhishek Pillai Takafumi Honzawa

Master Course Students Second

Seiya Akizuki Ryo Awane Kenichiro Takenaka Shouta Yagami Zhang Mingdi
Seiya Akizuki Ryo Awane Kenichiro Takenaka Shouta Yagami Zhang Mingdi

Master Course Students First

ReoKai Haruka Kanto Satoshi Kuwamoto Akihiro Nakanishi Xu Dike
Reo Kai Haruka Kanto Satoshi Kuwamoto Akihiro Nakanishi Xu Dike

Undergraduate Students Fourth

Fumiya Asa Ryohei Ieda Nobuhiko Kajinami Kento Konishi Katsuki Murata
Fumiya Asa Ryohei Ieda Nobuhiko Kajinami Kento Konishi Katsuki Murata

Research students

Li Ao
Li Ao